Regulamin

Cele i misja Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rybnik – miasto do życia
  W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Subregion Zachodni województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rybnika.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik.
 4. Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków oraz wolontariuszy.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. reprezentowanie interesów mieszkańców Rybnika,
  2. działalność poprawiająca komfort życia mieszkańców Rybnika z uwzględnieniem ich realnych potrzeb,
  3. działalność wspierająca tworzenie świadomego społeczeństwa obywatelskiego,
  4. działalność edukacyjna oparta o filozofię Citizen Experience,
  5. działalność badawcza i informacyjna w zakresie transparentności działań lokalnego samorządu,
  6. działalność wspomagająca pracę lokalnego samorządu.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności walkę z niską emisją,
  2. działania na rzecz poprawy wizerunku miasta,
  3. działania na rzecz poprawy jakości stanu dróg, komunikacji publicznej oraz transportu (w tym również dróg rowerowych oraz chodników),
  4. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem realnych potrzeb mieszkańców,
  5. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  6. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz,
  7. gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej informacji dotyczącej działań lokalnego samorządu oraz działań własnych Stowarzyszenia,
  8. organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia,
  9. prowadzenie badań opinii publicznej oraz badań potrzeb mieszkańców w zakresie kierunków rozwoju miasta,
  10. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii, marketingu terytorialnego,
  11. współpracę z instytucjami samorządowymi, w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację jednego z członków.
 3. Członek ma prawo:
  1. biernego i czynnego prawa wyborczego do Zarządu Stowarzyszenia,
  2. brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia i uczestnictwa w różnych przejawach jego działalności,
  3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Członek zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w życiu i pracy Stowarzyszenia,
  2. popierać cele i misję Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
  2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu niewywiązywania się z obowiązków członka,
  3. wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia za działalność sprzeczną z celami i misją Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu Stowarzyszenia w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji na piśmie. Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków,
  2. Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
  1. ustalenie kierunków działania i rozwoju,
  2. wybór i odwołanie Zarządu,
  3. uchwalanie zmian Regulaminu,
  4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 4. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 6. Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje przewodniczący.
 7. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków na 3-letnią kadencję. Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 8. Zarząd składa się z trzech osób: prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza.
 9. Do kompetencji Zarządu należy
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Zebrania Członków,
  4. przyjmowanie i odwoływanie członków.
 10. Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

Majątek i fundusze

 1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
  1. dobrowolnych składek członkowskich,
  2. dotacji publicznych,
  3. darowizn,
  4. zbiórek publicznych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia działający wspólnie – wymagane są podpisy wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.

Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia.